Tábor: závěrečné informace

Všechny důležité informace k táboru jsme Vám sdělovali postupně v posledních dvou číslech Čáry Vlka a v příspěvcích na webu. Teď už tedy jen pár posledních údajů:

Předání zavazadel proběhne den před odjezdem na tábor, tedy 12. 7. (termín platí i pro vlčata!), u garáže Na Lukách 35 mezi 18. a 19 hodinou. Odevzdávají se veškerá zavazadla a jízdní kola kromě batohu na cestu, ve kterém musí být tentokrát i spacák a karimatka! Vše bude dalšího dne převezeno hromadně na tábořiště (transport kol a zavazadel je v ceně tábora). Věci by proto měly být dobře zabaleny v kufru.

Odjezd na tábor a návrat

Skauti odjíždějící na tábor 13. 7. se sejdou 10:20 před hlavní budovou ÚAN Zvonařka. Vlčata budou mít sraz 20. 7. ve stejný čas na stejném místě.

Zpět se z tábora vrátíme společně a to 3. 8. v 12:30 na Hlavní nádraží. Připomínám také odevzdání lékařské dokumentace (prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte a kopii kartičky pojištěnce) a veškeré léky, které Váš syn užívá v den odjezdu.

Tábory a pojištění

Všichni už se začínáme těšit na léto, koupání, výpravy pod stany, tábory a další dobrodružství. Při všech těch zážitcích a výzvách však nesmíme zapomínat na nejrůznější rizika a snažit se chovat co nejrozumněji. I přes největší opatrnost nebezpečí škody nebo úrazu nejde nikdy vyloučit. S dostatečným předstihem tak informujeme zejména rodiče o pojištění dětí a vedoucích, které zajišťuje naše organizace plošně.

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené třetím osobám v rámci činnosti Junáka či jeho organizačních jednotek a to včetně škod vzniklých zanedbáním náležitého dohledu na osobou, která byla svěřena do péče. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, 5 a na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá. Nově jsou do pojištění zahrnuty také škody na motorových vozidlech s limitem 50 000 Kč na jednu pojistnou událost pro jednoho pojištěného. Pojištěné osoby jsou vedoucí organizačních jednotek, vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci, oddíloví rádci a vedoucí táborů a v našem středisku navíc všichni členové nad 15 let.

Úrazové pojištění

Z pojištění poskytne pojišťovna finanční náhradu za tělesné poškození, ke kterému dojde následkem úrazu, a to při všech aktivitách pořádaných organizační jednotkou Junáka schůzky, výpravy, tábory a podobně). Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny). Bližší podmínky pojistných smluv naleznete na www.krizovatka.skaut.cz (Řízení střediska – pojištění). Uvedené pojištění nebrání tomu, aby rodiče sjednali svým dětem individuální připojištění, což necháváme na jejich úvaze. Doufáme, že se stejně jako v předchozích letech nic závažného nestane a všichni budeme vzpomínat jen na skvělé zážitky.

Tento záznam byl publikován v Tábor . Uložit odkaz do záložek.